تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - كامپایل و نصب LAMP Server در لینوكس ( PHP5, Apache2, MySQL5 )
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
25 تیر 88  17:44    ویرایش: 25 تیر 88 18:04
توسط: Hormozan

Mysql

./configure --prefix=/usr/local/mysql --localstatedir=/var/lib/mysql --with-mysqld-user=mysql --with-unix-socket-path=/tmp/mysql.sock --without-comment --without-debug --without-bench
make
make install


cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf
chown root:sys /etc/my.cnf
chmod 644 /etc/my.cnf
chown -R root:mysql /usr/local/mysql
chown mysql:mysql /var/lib/mysql

./scripts/mysql_install_db

cd /usr/local/mysql ; /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe &
/usr/local/mysql/bin/mysql


Apache

./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-so --enable-cgi--enable-info --enable-rewrite --enable-speling --enable-usertrack --enable-deflate --enable-ssl --enable-mime-magic
make
make install

PHP

./configure --prefix=/usr/local/php --with-apxs2=/usr/local/apache/bin/apxs --disable-debug --enable-ftp --enable-inline-optimization --enable-magic-quotes --enable-mbstring --enable-mm=shared --enable-safe-mode --enable-track-vars --enable-trans-sid --enable-wddx=shared --enable-xml --with-dom --with-gd --with-gettext --with-mysql=/usr/local/mysql --with-regex=system --with-xml --with-zlib-dir=/usr/lib --with-gettext --with-gdbm

make
make install
cp -p php.ini-recommended /usr/local/php/php.ini

Configuration

httpd.conf
php.ini


   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )