تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - دستور RPM
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
31 تیر 88  19:13    ویرایش: - -
توسط: Hormozan

rpm -ivh package.rpm نصب یک بسته ی rpm

rpm -ivh --nodeeps package.rpm  نصب یک بسته ی rpm بدون در نظر گرفتن بسته های پیش نیاز

rpm -U  package.rpm  آپگرید یک بسته ی rpm بدون تغییر فایل های تنظیمات مربوط به آن بسته

rpm -F package.rpm آپگرید یک بسته ی rpm فقط در حالتی که آن بسته نصب شده باشد

rpm -e  package  حذف یک بسته ی rpm از سیستم

rpm -qa نمایش همه ی بسته های rpm که در سیستم نصب شده اند

rpm -qa | grep packagename نمایش همه ی بسته های rpm با نام packagename

rpm -qi package نمایش اطلاعات مربوط به یک بسته ی نصب شده

rpm -qg "System Environment/Daemons" نمایش بسته های rpm مربوط به یک گروه نرم افزاری

rpm -ql package  نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته ی rpm نصب شده

rpm -qc package  نمایش لیست فایل های تنظیمات مربوط به یک بسته ی rpm نصب شده

rpm -q [package] --whatrequires نمایش لیست پیش نیاز های یک بسته ی rpm

rpm -q [package] --whatprovides نمایش قابلیت های یک بسته ی rpm

rpm -q [package] --scripts نمایش اسکریپت های اجرا شده در حین عمل نصب یا حذف یک بسته ی rpm

rpm -q [package] --changelog نمایش تغییرات یک بسته ی rpm نسبت به نسخه ی قبلی

rpm -qf /etc/httpd/conf/httpd.conf بررسی اینکه فایل مورد نظر به کدام بسته ی rpm تعلق دارد

rpm -qp [package.rpm] -l نمایش لیست فایل های مربوط به یک بسته ی rpm که هنوز نصب نشده

rpm --import /media/cdrom/RPM-GPG-KEY وارد کردن کلید

rpm --checksig package.rpm بررسی سالم بودن یک بسته ی rpm

rpm -qa gpg-pubkey بررسی سالم بودن همه ی بسته های rpm نصب شده

rpm -V package  چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات یک بسته ی rpm

rpm -Va چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات همه ی بسته ها ی rpm

rpm -Vp package.rpm چک کردن حجم , md5 , مجوز و سایر مشخصات یک بسته ی rpm نصب نشده

rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/`arch`/[package.rpm نصب یک بسته ی ساخته شده از سورس یک بسته ی rpm

rpm2cpio [package.rpm] | cpio --extract --make-directories *bin* استخراج فایل های اجرایی از یک بسته ی rpm

rpmbuild --rebuild package.src.rpm ساختن یک فایل rpm از روی سورس یک بسته ی rpm

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )