تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - اطلاعات حافظه
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
4 مرداد 88  19:54    ویرایش: - -
توسط: Hormozan

برای چك كردن حاظه سیستم خود ( حافظه مصرفی - فضای مصرفی و ... ) می توانید از خط زیر استفاه كنید.

cat /proc/meminfo


MemTotal:      2063748 kB
MemFree:       1745124 kB
Buffers:         19936 kB
Cached:         169268 kB

SwapCached:          0 kB
Active:         118432 kB
Inactive:       155208 kB
HighTotal:     1169640 kB
HighFree:       905780 kB
LowTotal:       894108 kB
LowFree:        839344 kB
SwapTotal:     2650684 kB
SwapFree:      2650684 kB
Dirty:            3064 kB
Writeback:           0 kB
AnonPages:       84436 kB
Mapped:          34700 kB
Slab:            23900 kB
SReclaimable:    17164 kB
SUnreclaim:       6736 kB
PageTables:        560 kB
NFS_Unstable:        0 kB
Bounce:              0 kB
CommitLimit:   3682556 kB
Committed_AS:   301852 kB
VmallocTotal:   114680 kB
VmallocUsed:     48188 kB
VmallocChunk:    65644 kB
HugePages_Total:     0
HugePages_Free:      0
HugePages_Rsvd:      0
HugePages_Surp:      0
Hugepagesize:     4096 kB

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )