تبلیغات
ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس - Goosh خط فرمان گوگل
با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده
7 شهریور 88  21:20    ویرایش: 7 شهریور 88 21:31
توسط: Hormozan

Goosh یك برنامه  اپن سورس و ازاد زیر مجوز GPL  كه توسط Stefan Grothkopp نوشته و طراحی شده است. Goosh   شبیه بخه خط فرمان سیستم های عامل یونكسی است كه قابلیت جستجو در گوگل را برای كاربران اینترنت فراهم ساخته.

این برنامه برای اجردستورات پیش فرضی را دارد كه این امكان را می دهد كه وب سایت ها , ویدیو ها و تصاویر  را  جستجو كنیم. این برنامه وب شبیه به خط فرمان لینوكس ( یونیكس ) امكان جستجو در سایت wikipedia و استفاده  از سرویس Google map را نیز فراهم كرده است.

این برنامه وب از طریق ویندوز نیز قابل استفاده است.

راهنمای برنامه با دستور help در دسترس شماست.

guest@goosh.org:/web> help
help

command    aliases    parameters    function
web    (search,s,w)    [keywords]    google web search
news    (n)    [keywords]    google news search
more    (m)        get more results
blogs    (blog,b)    [keywords]    google blog search
read    (rss,r)    <url>    read feed of url
feeds    (feed,f)    [keywords]    google feed search
place    (places,map,p)    [address]    google maps search
translate    (trans,t)    [lang1] [lang2] <words>    google translation
images    (image,i)    [keywords]    google image search
video    (videos,v)    [keywords]    google video search
clear    (c)        clear the screen
wiki    (wikipedia)    [keywords]    wikipedia search
help    (man,h,?)    [command]    displays help text
cd        <command>    change mode
site    (in)    <url> <keywords>    search in a specific website
open    (o)    <url>    open url in new window
go    (g)    <url>    open url
lucky    (l)    [keywords]    go directly to first result
ls        [command]    lists commands
addengine            add goosh to firefox search box
load        <extension_url>    load an extension
calculate    (calc)    [mathematical expression]    evaluate a mathematical expression
settings    (set)    [name] [value]    edit settings
gmail    (mail)    [compose]    read & write mail in gmail *
login            login with your google account *
logout            log out of goosh *

- Enter green commands without parameters to change default mode.
- Anything that's not a command will search in current default mode.
- Aliases will expand to commands. Numbers will expand to corresponding search results.
- Use cursor up and down for command history.
- Enter keyword and hit the tab-key for tab-completion.
- Commands marked with * are experimental, use them with care and please report any bugs


برای خواندن دنباله مطلب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


بكار گیری Goosh :

ابتدا به سایت Goosh.org رفته و خود را اماده یك تجربه جدیدی نمایید.

جستجو در گوگل :

Syntax: [web|search|s|w] keywords

guest@goosh.org:/web> s choga zanbil

من خودم كلمه چغازنبیل رو به فارسی جستجو كردم  پیشنهاد می كنم شما هم  چغا زنبیل رو جستجو كنید.

نتیجه جستجو چهار صفحه پیشنهادی است برای نمایش دیگر صفحات دستور more را اجرا كنید.


جستجو در Google Map

Syntax: place/places/map/p address

guest@goosh.org:/web> place choha zanbil

جستجو در ویكی پدیا :

syntax: [wiki|wikipedia] keyword

guest@goosh.org:/web> wiki choga zanbil

دیدن سایت بصورت خاص :

syntax: go/g URL

guest@goosh.org:/web> go http://www.choghazanbil.ir/persian/findex.htm

محاسبات ساده ریاضی :

همانطور كه می دانید در گوگل با نوشتن 1+1 و سپس  با فشردن دكمه Search نتیجه 2 ظاهر می شود. Gosh نیز این ویزه گی را برای استفاده فراهم كرده است.

Syntax: calculate/calc

guest@goosh.org:/web> calculate 100+1
100+1 = 101

guest@goosh.org:/web> calculate 124/5
124/5 = 24.8

جستجوی اخبار :

Syntax: news/n KEYWORD

guest@goosh.org:/web> news iran voliball team

ترجمه كلمه ها و عبارت ها :

Translate Google ویژگی از گوگل است كه كلمه ها عبارت ها و جمله ها را برای شما تر جمه می كند.

Syntax: translate/trans/t [lang1] [lang2] STRING

جستجوی تصصاویر :

Syntax: images/image/i searchword

guest@goosh.org:/web> image choga zanbil

جستجو در بلاگ ها :

Syntax: blogs/blog/b blogsearchwords

جستجوی ویدیو ها :

Syntax: video/v KEYWORDS

guest@goosh.org:/web> video choha zanbil

دسترسی به Gmail :

Syntax: login

ابتدا دستور login را وارد كنید . پس از مدتی وارد صفحه برای ورود نام كاربری و كلمه عبور می شوید و انها را وارد كنید.

guest@goosh.org:/web> login

دستور gmail برای نوشتن و خواندن Gmail بكار گرفته می شود.

   


نظرات()   

ایی دی نوکس نکات و ترفندهای لینوکس

امنیت بالا رایگان آزاد ( پارسیكس پارس لینوكس كارآمد و لینوكس شریف )